Click Here To See The Meaning Of Shito-Ryu Katas

click here to see full shito-ryu study list

List of Shito-Ryu Katas

Juni No Kata (flash video) (in photos)  

Anko Itosu
Heian Shodan (flash video) (photos)  
Heian Nidan (flash video).   (photos
Heian Sandan (flash video)  (photos)
Heian Yondan (flash video)  (photos)
Heian Godan (flash video)   (photos)
Bassai Dai -Details 
  (flash video)
Bassai Sho
Chintei
Chinto
Gojushiho
Jiin
Jion (flash video)
Jitte
Kosokun Dai (flash and wmv video)
Kosokun Sho
Shiho Kosokun
Naifanchin Shodan   
Naifanchin Nidan
Naifanchin Sandan
Rohai Shodan
Rohai Nidan
Rohai Sandan
Wansu

Kenwa Mabuni
Aoyagi
Juroku
Miyojo
Shinpa
Matsukaze
Shinsei
Shinsei Ni

Kanryo Higaonna
Kururunfa
Saifa
Sanchin
Tensho
Sanseru
Seienchin -Details  
Seipai
Seisan
Shisochin Superimpei

Chatan Yara
Kusanku (flash and wmv video)

Go Kenki
Hakucho
Nipaipo
Papporen

Seisho Aragaki
Niseishi
Sochin
Unshu
Tomari no Wansu
Tomari no Bassai

Matsumura Sokon
Matsumura no Bassai
Matsumura no Seisan
Matsumura no Rohai

   

 

List of Chito-Ryu Kihons

Click here to see meaning of Chito-Ryu Kihons and Katas

 

Kihon Dosa Ichi, Ni, San, Yon
Seiken no migi hidari
Shime no Dosa
Niju hichi ko (Te-Waza)

Kihon Kata Ichi, Ni, San
Zenshin Kotai
Empi Kihon Dosa
Shiho Wari

Nage & Bunkai

Ni Sei Shi Bunkai (flash video)

Nage No Kata (drawings)

Nage No Kata (flash video)

Hen Shu Ho (drawings)

   
WEAPONS KATA  

Nunchaku

Maezato-No-Nunchaku

Akamine-No-Nunchaku

Bo

Bo basic techniques and Kihon Bo kata Ichi, Kihon bo kata ni

Suji no kum sho

Suji no kum dai

Sai

Ni cho sai

San cho sai

Tsuken-shita-haku

Hamahiga-No-Sai

Tonfa

Hamahiga-no-tonfa

 

 Home | About | Schedule | Registration | Photos | Equipment Purchase | Requirements | Members | Links | Contacts |
 
Copyright © 2003-2007. All rights reserved.